Egeszséges környezetben és biztonságban élni...

Minőségpolitikai nyilatkozat

A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. (a továbbiakban FONOR Kft.) 1997-ben alakult társaság, amely 100 %-ban magyar, természetes személyek tulajdona. A cég a munkahelyi és környezeti ártalmak területén – a műszeres vizsgálatokon túlmenően – szakértői, tervezési, és kivitelezési tevékenységet is végez. 2003-ban a társaság vezetősége a minőség elkötelezett híveként – a műszeres vizsgálatok szakmai és minőségpolitikai elkülönítése céljából – az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány (a továbbiakban Modellszabvány) és a Nemzeti Akkreditáló Testület követelményeinek eleget tevő minőségirányítási rendszert vezetett be, melyet azóta is folyamatosan működtet.

A FONOR Kft. Vizsgálólaboratórium (a továbbiakban VL) külső szervektől független, befolyásmentes, pártatlan, tárgyilagos és kompetens szakértői és vizsgálati egység. A VL, illetve munkatársainak objektivitását, pártatlanságát, befolyásolás-mentességét és függetlenségét a FONOR Kft. ügyvezetője garantálja.

A VL tevékenységét egyenletesen magas színvonalon végzi, melyhez a szükséges anyagi, személyi, tárgyi és környezeti feltételeket a FONOR Kft. ügyvezetője biztosítja. A VL szolgáltatási színvonalának megtartásával törekszik megfelelni a Modellszabvány követelményeinek, valamint a vevők magas szintű elvárásainak.

A VL vezetése elkötelezett a követelményeknek megfelelő, magas szintű szakmai gyakorlat, valamint a vevők kiszolgálására végzett vizsgálatok minőségének biztosítása iránt. A VL vezetősége kijelenti, hogy felelősséget vállal az általa végzett vizsgálati tevékenységek oly módon történő elvégzésére, hogy az megfeleljen a Modellszabvány és a vonatkozó jogszabályi és szabványos előírások követelményeinek, továbbá kielégítse a vevő, a hatóságok és a Nemzeti Akkreditáló Testület igényeit.

A FONOR Kft. különös hangsúlyt helyez arra, hogy a VL vevőinek bizalmát erősítse, ennek érdekében figyelemmel kíséri, hogy a VL elkerüljön minden olyan tevékenységben való részvételt, amely csökkentené a bizalmat a felkészültségében, pártatlanságában, ítéletében és működésének feddhetetlenségében.

Az irányítási rendszer célja a VL tevékenységének szabályozása, és ezen keresztül a vizsgálati eredmények megbízhatóságának garantálása, az esetleges külső befolyás lehetőségének kizárása. A VL vezetősége folyamatosan ellenőrzi, és fejleszti az irányítási rendszert, hogy a vevői igényeknek a lehető legmagasabb szinten eleget tudjon tenni.

A VL valamennyi munkatársa szabályozott feltételek között, egyértelműen meghatározott feladatokat lát el, munkájának minőségéért teljes körű felelősséggel tartozik és garantálja a vizsgálati eredmények valódiságát.

A VL az akkreditált tevékenységi körén kívüli, de ahhoz szorosan kapcsolódó feladatokat (pl. levegőminták elemzése, mérőeszközök hitelesítése vagy kalibrálása stb.) kizárólag akkreditált partner laboratóriumokkal látja el, amelyekkel együttműködési szerződést köt, így biztosítva a vizsgálati eredmények megbízhatóságát.

A vevőkkel való kapcsolattartás a partneri együttműködésen alapul. A vevőnek a szolgáltatás minőségével való megelégedettsége alapvetően fontos, ezért a VL folyamatosan törekszik szolgáltatásai minőségének javítására, melyhez a FONOR Kft. ügyvezetője biztosítja a szükséges feltételeket. A szolgáltatások színvonalának emelése, illetve a műszaki haladással való lépéstartás érdekében a VL vezetése a személyi állomány, a tudásbázis és az eszközháttér fejlesztéséről egyaránt gondoskodik, továbbá az akkreditált tevékenység alapjául szolgáló hazai és nemzetközi előírások, szabványok fejlődését is követi. A VL vezetése a munkatársak továbbképzését biztosítja, e téren magas követelményeket támaszt; a pénzügyi lehetőségekkel, piaci igényekkel és az előírásokkal, szabványokkal összhangban folyamatosan fejleszti, karbantartja, illetve végrehajtja eszközfejlesztési tervét.

A minőségi követelmények operatív érvényesítéséért a vezetőségen belül külön személy, a Minőségirányítási vezető felelős.

A VL Minőségirányítási Kézikönyve az irányítási rendszert dokumentálja. Az abban foglaltak betartatásáért a VL vezetője felelős. A helyettesítések rendje egyértelműen szabályozott a munkaköri leírásokban. A Minőségirányítási Kézikönyv tartalma folyamatosan követi a külső és belső körülmények változásait. Ezt a szükséges módosítások, kiegészítések folyamatos elvégzése, a kézikönyv naprakész állapotban tartása biztosítja, amiért a VL Minőségirányítási vezetője felelős.

A VL személyzete köteles a Minőségirányítási Kézikönyv és az egyéb kapcsolódó irányítási dokumentáció tartalmát megismerni, azt munkája során alkalmazni és az abban foglaltakat mindenkor betartani.

 

Budapest, 2013. december 4.
 
 

Horváth Hajnalka
ügyvezető